O NÁS

O NÁSAsociace děkanů lékařských fakult ČR, z.s., je samosprávným a dobrovolným spolkem svých členů a sdružuje děkany lékařských fakult veřejných a státních vysokých škol se sídlem na území České republiky. Zřízena byla za účelem zastřešovat komunikaci mezi představiteli lékařských fakult, koordinovat jejich společný postup v zásadních záležitostech týkajících se vysokého školství, vzdělávání zdravotnických pracovníků a biomedicínského výzkumu a prosazovat zájmy lékařských fakult, jimiž jsou zejména dobré podmínky pro vzdělávání budoucích a stávajících zdravotnických pracovníků a rozšiřování kapacit.

V ASOCIACI JE ZASTOUPENO SEDM LÉKAŘSKÝCH FAKULT


1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVYwww.lf1.cuni.czLÉKAŘSKÁ FAKULTA UK

V PLZNIwww.lfp.cuni.cz


LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHOwww.lf.upol.cz2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVYwww.lf2.cuni.czLÉKAŘSKÁ FAKULTA UK

V HRADCI KRÁLOVÉwww.lfhk.cuni.cz3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVYwww.lf3.cuni.cz


LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITYwww.med.muni.cz


VIZE A CÍLE


Pro budoucnost české medicíny


  >> Potřeba aktivní a konsolidované spolupráce lékařských fakult


  >> Dialog se státními orgány, s univerzitami ale i s občanskou veřejností


  >> Řešení podfinancovaného medicínského školství s úbytkem učitelů lékařství


  >> Debata o postavení a fungování fakultních či univerzitních nemocnic


  >> Kultivace systému specializačního vzdělávání

  PŘEDSEDA ASOCIACE

  Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

  děkan 1. LF UK

  E-mail: aleksi.sedo@lf1.cuni.cz

  Telefon: + 420 224 964 350

  Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.

  děkan 3. LF UK

  E-mail: petr.widimsky@lf3.cuni.cz

  Telefon: +420 267 102 233

  Prof. MUDr. Fínek Jindřich, Ph.D.

  děkan Lékařské fakulty v Plzni


  Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

  děkan 2. LF UK

   

  Asociace děkanů lékařských fakult ČR


  Předseda:

  Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

  E-mail: aleksi.sedo@lf1.cuni.cz

  Telefon: + 420 224 964 350


  Místopředseda: